Canisterapie

Canisterapeutické skupiny s našimi klienty se konají  od 14:30 do 15:30. 
 

Dětská  podpůrná a rozvojová skupina je určena pro děti z řad ambulantních klientu našeho střediska, které se potýkají s různorodými problémy: v komunikaci, ve vztazích s vrstevníky nebo dospělými, pocity úzkosti, nezvládnutelnými afekty, nepřiměřenými reakcemi, hyperaktivitou, impulzivitou atp.

V rámci uvedené skupinové práce se děti učí uvědomovat si své chování, své pocity a v rámci svých možností jim i rozumět. Děti se zde učí přiměřeným reakcím, nalézají nové bezpečné způsoby řešení konfliktních situací, trénují zvládání zátěže. Jsou vedeni k odpovědnosti, k dodržování dohod a dohodnutých pravidel. Je podporováno jejich sebevědomí a sebehodnocení. Ve skupině vrstevníků mají možnost si své reakce a nový způsob komunikace vyzkoušet, aby si pak tyto zkušenosti mohly odnést do běžného života.

 
Canisterapie je  podpůrná aktivizační metoda využívající pozitivního působení psa na fyzickou, psychickou a sociální stránku jedince. Jde o nejrozšířěnější formu zooterapie v současné době. V rámci uvedené skupiny půjde o cílený kontakt s dětmi s využitím zážitkové pedagogiky (Animal Assisted Education). Zaměřujeme se na rozvoj dovedností jako je spolupráce, komunikace, zdravé sebeprosazení, tolerance a respektování druhých, dodržovaní dohod a pravidel atp.
 
Pracujeme s metodami, využívajícími pozitivního působení zvířete na člověka v rovině fyzické i psychické. Zooterapii na našem pracovišti zajišťuje Mgr. Darina Rájová, certifikovaný canisterapeut. Všechna naše zvířata jsou speciálně vychována pro tyto účely a jsou pod stálým veterinárním dohledem.
 

Podpůrná a edukativní skupina pro rodiče se koná paralelně s dětskou skupinou a má za cíl pomocí vzájemného setkávání s druhými lidmi dojít k hlubšímu porozumění sobě, obtížím svých dětí, své situaci. Rodičovské skupiny nabízejí prostor k diskusi nad tématy související s úlohou rodičů a výchovy dětí, nabízí nové úhly pohledů na věc, sílu a schopnost svoji nepříznivou situaci či potíže řešit. V rámci společného sdílení úlevu, ale i vzájemnou výměnu praktických rad.

 

Skupiny v našem středisku mají svá pravidla, vymezený čas i místo konání. Vede ji vždy pár zkušených oborníků - facilitátorů.

 

Svým podpisem stvrzuje zákonný zástupce, že bere na vědomí následující podmínky skupinové práce a vyslovuje s nimi souhlas:

 

  • Dítě a jeho rodiče vstupují do  skupiny dobrovolně na základě indikace - doporučení kmenového pracovníka SVP
  • Rodič a dítě mají právo svou docházku do skupiny kdykoliv ukončit. Žádáme však, aby nás o takovém rozhodnutí informovali minimálně 1 setkání před odchodem.
  • Žádáme o omluvu v případě absence dítěte předem, možné i téhož dne telefonicky.
  • Součástí pravidel skupiny je zachování důvěrnosti o informacích získaných na skupině a týkajících se soukromí druhých osob.
  • Materiály získané na skupinách jsou zpracovávány při evaluaci skupin. Získané informace mohou být využity pro statistickou, publikační či výzkumnou činnost pouze v případě, že bude znemožněna identifikace konkrétních dětí.
  • Vedoucí skupin mohou o dětech komunikovat pouze s dalšími odborníky a učiteli, kteří s dítětem pracují, a to pouze za účelem pomoci dítěti v rámci stanovené zakázky v SVP
  • V průběhu dětských, případně společných (s rodiči) skupin mohou být pořizovány fotky popřípadě videozáznam za účelem prezentace nebo dalšího využití při práci s dětmi.
 
Těší se na vás Bella a Bedřich 
 
                                         
 

Ve školním roce 2017/18 v ambulantní sekci pravidelně a systematicky pracují zvlášť skupiny mladších dětí, starších dětí a tři samostatné canisterapeutické skupiny, zaměřené na problematiku ADHD.

 

Pondělní canisterapeutická ADHD skupina - termín zahájení bude upřesněn po naplnění minimálního počtu účastníků.

Mgr. Rájová, Mgr. Kurdiovský

 

Středeční canisterapeutická ADHD skupina se schází od 4.10.2017 každý týden v čase 14:30 - 15:30.

Mgr. Rájová, Mgr. Janáček